Nikolova-Kratzer Nadezda (former Yugoslavia 1978)

Exhibited by: