Bochner Mel (1940)

Exhibited by:

  • Mel Bochner - Money, 2011

    Money, 2011