Pomodoro Arnaldo (Italian 1926 - Uknown)

Exhibited by: