Brunelli Anthony (Plattsburgh, New York 1968)

Exhibited by: